Dijous, 30 De Març De 2017
Plaça Major, 1, Castellnou de Seana - 25265
Telèfon: 973 32 07 05 Fax: 973 32 07 05

Edictes

25/10/2013

Aprovació inicial modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament


Aprovació inicial modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament   


EDICTE

 El Ple de lAjuntament de Castellnou de Seana, en sessió de data 25 de setembre de 2013, va acordar el següent:

 1r. Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi per a la implantació d´un nou àmbit de serveis tècnics.

 2n. Obrir un període d'informació pública de la modificació durant un termini d´un mes mitjançant anunci que sinserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació al municipi, als efectes de presentació de possibles al·legacions. També sen farà la publicitat per mitjans telemàtics.

 Així mateix, sacorda que de manera simultània es doni audiència als ajuntaments làmbit territorial dels quals confronti amb els del municipi que és objecte de la modificació.

 3r. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

 Per aquest motiu, s´inicia un període d'informació pública per un termini d´un mes, a partir de la darrera data de publicació del present anunci, per tal que es puguin presentar les al·legacions que es considerin adients.

 La documentació completa de lexpedient es pot consultar a les oficines de lAjuntament de Castellnou de Seana, de 8:00 a 15:00 hores.

 Contra aquests acords, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

 Castellnou de Seana, 25 de setembre de 2013

 L´alcalde

 Jordi Llanes Valls

 

Mapa Web